MENU
 
  1. Perenggan 4, Senarai II – Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan meletakkan kuasa eksekutif mentadbir kerajaan tempatan pada kerajaan negeri.
  2. Namun begitu, menurut Fasal (4) Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Parlimen untuk membuat undang-undang bagi negeri-negeri dalam hal memastikan keseragaman undang-undang dan dasar bagi kerajaan tempatan.
  3. Justeru beberapa akta parlimen telah digubal bagi mengawalselia perjalanan kerajaan tempatan seperti berikut:-
  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
  • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]